คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาภัทร รอดจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนริศา โต๊ะขวัญ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเหมวดี เสนสิงห์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศตวรรษ บุญแก้ว
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยุพากร พรหมมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอศิรวรรณ ใจชะอุ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรายุทธ ไชยพฤกษ์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภูษณิศา แสงประจง
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5