คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุริยัญ รัตนอุบล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาณุพัฒน์ รัตนอุบล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรนันท์ ด่วงบุหงา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายตถาพร ศรีมณี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณาทิพย์ เหมทานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรวัฒน์ ชุมพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิพิธธน ยิ้มน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอดิศักดิ์ หงส์แก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายชุมชน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจิตตรา ผจงเกียรติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาภัทร รอดจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5