คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายถิรชัย ชูหนู
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมาส เหรียญไกร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา จันทร์เต็มดวง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญมา ปลอดศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเหื้อง สุตระ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางพวงศรี ศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางกุลวณี นกเส้ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤช กำพลวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา