กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกุลวณี นกเส้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1