กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกุลวณี นกเส้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ