กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายหยุด สุนมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ