กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุดมลักษณ์ ใจชะอุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ