กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา ขาวใหม่
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์