กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุลวณี นกเส้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์