ปฐมวัย

นางอุดมลักษณ์ ใจชะอุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3