ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤช กำพลวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562